01. TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU
02. GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
03. UMELECKOREMESELNÉ SPRACÚVANIE DREVA
- STOLÁRSKE PRÁCE
04. UMELECKOREMESELNÉ SPRACÚVANIE DREVA
- ČALÚNNICKÉ A DEKORATÉRSKE PRÁCE
05. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO
– NÁBYTKÁRSTVO
06. TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ
– NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
07. TECHNIK DREVOSTAVIEB
08. MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
09. STOLÁR

ROZHODNUTIE O KONANÍ 2. KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol o konaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov,
ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2024/2025 (druhé kolo prijímacieho konania),
ktoré sa bude konať dňa 18. 06. 2024 v súlade s Kritériami na úspešné vykonanie prijímacej skúšky
a ostatnými podmienkami prijatia na štúdium pre školský rok 2024/2025 (zverejnené na www.sosdsnv.sk).

Viac informácií

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár